สลัมโปรเจค
โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกของสตรีในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร
(Slum Community Breast Cancer Screening Project)

 

จากสถิติปัจจุบันแสดงให้เห็นว่า  โรคมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้หญิงไทย ในช่วงชีวิตของผู้หญิงไทย 1 ใน 10 คนมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเต้านม มีผู้หญิงไทยตายด้วยโรคมะเร็งเต้านมเฉลี่ยวันละ 12 คน เกินกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมในประเทศไทยเป็นผู้ยากไร้ ขาดที่พึ่งพา นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ชายก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งเต้านมได้     


          ปัจจุบันสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด การตรวจเช็คและรักษาในระยะเริ่มต้น จึงเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น


          ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ(เพื่อโรคมะเร็งเต้านม)สภากาชาดไทย ได้ดำเนินโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกแก่สตรีในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร อย่างต่อเนื่องทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบัน  เพื่อให้สตรีในชุมชนแออัดได้รับความรู้และเห็นถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก และเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อย ได้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ ได้รับการตรวจ Mammogram และ pap smear โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

กิจกรรมมีดังนี้
วันที่ 1 : วันให้ความรู้แก่สตรีในชุมชน


การลงทะเบียน สตรีในชุมชนที่มารับบริการการซักประวัติ เพื่อคัดเลือกสตรีที่มีฐานะยากจน โดยนักสังคมสงเคราะห์การประเมินความรู้และปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก
การให้ความรู้เรื่องสุขภาพเต้านมและการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก

วันที่ 2 : วันรับสตรีมาตรวจที่ศูนย์สิริกิติ์ฯ

การตรวจร่างกาย
การตรวจเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram และ Ultrasound
การตรวจ  In body
การแสดงมายากล
การแต่งหน้า
เลี้ยงอาหาร และของว่าง

 

โครงการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกของสตรีในชุมชนแออัดเขตกรุงเทพมหานคร
สลัมโปรเจค ครั้งที่ 31