บ้านพิงพัก

บ้านพิงพัก
(Pink Park Village)


        บ้านพิงพัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย
แก่ผู้ยากไร้ ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายหมู่บ้าน
ในสวนเรียบง่าย แวดล้อมด้วยร่มเงาของธรรมชาติ  มอบความรู้สึกอบอุ่น
สบายกายและใจ
 
        บ้านพิงพัก สร้างขึ้นบนที่ดิน 121 ไร่ แถบหนองจอก
ซึ่งคุณบุญสมสุข  จารุวัฒนะ ได้กรุณาบริจาคที่นาให้แก่มูลนิธิฯ  
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2551 เริ่มดำเนินการก่อสร้าง
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559  ซึ่งเฟสแรกประกอบด้วย
บ้านพักและสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย,
บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษา,
ศูนย์กิจกรรมระหว่างวัน รวมถึงอาคารสนับสนุนต่างๆ
ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2560   

บ้านพิงพักประกอบด้วย

 

     บ้านพักและสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Hospice Centre)
               ผู้ป่วยระยะสุดท้ายมักต้องเผชิญกับภาวะที่สิ้นหวังและความทุกข์ทรมาน ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่งพิง
     บ้านพักและสถานที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย  จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักพิงให้กับผู้ป่วยเหล่านั้น ด้วยการให้การดูแลผู้ป่วยอย่างดีที่สุดจากทีมแพทย์
     และพยาบาลที่พร้อมจะให้บริการด้วยความเอาใจใส่และเข้าถึงจิตใจของผู้ป่วย ตลอดจนครอบครัวของผู้ป่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้ใช้ชีวิตที่เหลืออย่าง
     มีคุณภาพจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต  

     บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยที่กำลังทำการรักษา ( Convalescence Centre)
               มีผู้ป่วยด้อยโอกาสจำนวนมากที่อาศัยอยู่ต่างจังหวัด และต้องเข้ามารับการรักษาที่กรุงเทพฯ ด้วยการใช้เคมีบำบัดและการใช้รังสี ซึ่งต้อง
     ใช้เวลาต่อเนื่องหลายสัปดาห์ จึงเป็นช่วงที่มีความยากลำบากสำหรับผู้ป่วย เนื่องจากร่างกายที่อ่อนแอ  ผู้ป่วยเหล่านี้ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะนำ
     มาใช้เป็นค่าที่พักในระหว่างการรักษาตัว ต้องไปอาศัยอยู่ตามวัด หรือใต้สะพาน  เราจึงต้องการให้บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วย เป็นที่พักพิงแก่ผู้ป่วย
     เหล่านั้น ด้วยการให้การดูแลทั้งร่างกายและจิตใจแก่ผู้ป่วยในระหว่างการรักษา

     ศูนย์กิจกรรมระหว่างวัน (Day Care & Activity Centre)
               ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมจำนวนมากประสบภาวะวิกฤต  ในยามที่ต้องต่อสู้กับความเจ็บป่วยตลอดช่วงเวลาที่ทำการรักษา  ภายในบริเวณ
     บ้านพิงพักจะมีศูนย์กิจกรรมระหว่างวัน เพื่อให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและสันทนาการต่างๆที่จัดโดยนักกิจกรรมบำบัด 
     อาสาสมัครที่ช่วยเหลือกิจการของมูลนิธิฯ เพื่อเป็นการสร้างกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหลายให้ได้รู้สึกถึง คุณค่าของการมีชีวิตอยู่

     ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม (Learning & Training Centre)
               คนจำนวนมากยังขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม การได้รับความรู้ที่ถูกต้องจะมีส่วนช่วยให้สามารถตรวจพบความ
     ผิดปกติ ได้ตั้งแต่ระยะแรก และยังช่วยให้ผู้ป่วยสามารถรับมือกับโรคนี้ได้ดีขึ้น ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม จะเป็นสถานที่ที่ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
     รวมทั้งให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย สมาชิกในครอบครัว อาสาสมัคร และผู้ที่สนใจ

     ศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม (Diagnostic Centre)
               กุญแจสำคัญในการต่อสู้กับโรคมะเร็งเต้านมและการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะยาว คือการค้นคว้าอย่างต่อเนื่องและให้การรักษาโรคมะเร็ง
     เต้านมอย่างมี ประสิทธิภาพ มูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นที่จะก่อสร้างศูนย์วิจัยและวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ที่ดีที่สุดในภูมิภาค พร้อมด้วยเครื่องมือและ
     อุปกรณ์ อันทันสมัยเทียบเท่ามาตรฐานสากล ประกอบกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะทำให้ศูนย์นี้มีศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยเต้านมอย่างมี
     ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด