มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ
799 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บ้านพิงพัก
47/16 หมู่ที่ 5 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530